Fine Art Photography by Per Berntsen

Norsk Landskap 1987

Norsk Landskap 1987 er et landskapsprosjekt som ble utført av Per Berntsen, Jens Hauge, Johan Sandborg og Siggen Stinessen. I løpet av 18 dager i juni 1987 reiste vi Norge rundt med ett kamera, som vi opererte i felleskap. Dette fungerte på den måten at når en av oss ropte «stopp», stoppet vi, og tok et bilde hvis alle var enige. Vi brukte et 8 x 10" kamera, og tok i løpet av turen 134 bilder på negativ fargefilm.

For å gjennomføre prosjektet fant vi det hensiktsmessig å opprette en stiftelse - Stiftelsen Norsk Landskap. Stiftelsens aktiva, dvs negativene og utstillingsbildene ble overført Preus Museum i 1999, og stiftelsen er nå oppløst.

44 av bildene ble utstilt i Lille Prismasal på Kunstsenteret Høvikodden fra 13. august til 20. september 1987. Nettoformatet var ca 49 x 62 cm, bortsett fra Norsk Landskap nr. 8, som var ca 80 x 100 cm, og hang i vestibylen, over inngangen til prismasalen. Utstillingen ble høsten 1988 (7. oktober - 23. november) vist på Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane i Førde. (nå Sogn og Fjordane Kunstmuseum) Det ble ikke solgt noen bilder på Høvikodden, men Fylkesgalleriet kjøpte Landskap nr. 8 og 26. Preus Museum har etter 1999 stilt ut noen av bildene i forskjellige sammenhenger, og ni av bildene ble vist på utstillingen Blodig Alvor som åpnet i Bergen Kunstmuseum i januar 2010.
Fra 23. september 2012 til 6. januar 2013 ble hele den originale utstillingen vist ved Preus Museum i Horten. Det ble også laget en katalog, med et essay av Christine Hansen. (ISBN 978-82-92999-05-9) Christines essay kan lastes ned som pdf, se under Texts på the menyen. Christine gjorde sin doktorgradsavhandling på prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet var at vi var kritiske til den den dominerende estetikken innenfor landskapsfotografiet i Norge, og hadde lyst til å gjøre noe sammen. Allerede i 1985 hadde vi begynt å diskutere muligheten for å samarbeide, og i 1987 utkom boken Norsk Landskap med våre individuelle bilder, samt tekster av Robert Meyer og Holger Kofoed. Vi stilte også ut sammen, bl.a. ved Brandts Klædefabrik i Odense og i Oslo Kunstforening. Under arbeidet med Norsk Landskap bestemte vi oss for å gjøre et felles prosjekt, og siden tre av oss arbeidet for det meste i svart/hvitt, bestemte vi oss å gjøre dette prosjektet i farger, for å understreke at dette var noe annet.
Et utdrag fra prosjektbeskrivelsen fra 1987 følger nedenfor.

Den dominerende landskapstradisjon i norsk fotografi bygger på postkort- og kalendertradisjonen, som har sitt utspring i Nasjonalromantikken. Gjennom tidligere arbeider har vi hver for oss forsøkt å gå nye veier ved å betone andre sider av det norske landskapet - de sidene som er mindre spektakulære - men samtidig viktige for en forståelse av det totale landskapet. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å ta for oss både det tilsynelatende uvesentlige og det tradisjonelt vakre.

Vi har i flere år hver for oss arbeidet med å utforske det norske landskapet. På bakgrunn av våre erfaringer har vi ønsket å innlede et samarbeid, som i første omgang har resultert i et bokprosjekt. Boken, som vil komme ut i juni 1987, vil inneholde både bilder og tekst. På tross av de individuelle særpreg, er det samtidig felles tanker og ideer bak bildene, som vi vil boken skal gi uttrykk for.

Dette samarbeidet ønsker vi nå å videreføre i et nytt prosjekt - Norsk Landskap 1987. Vi er fascinert av tanken på å integrere våre ideer om landskap inn i et felles billeduttrykk. Dette vil vi søke å gjennomføre ved å reise rundt i Norge i et begrenset tidsrom med ett kamera, som vi vil operere i fellesskap.

Ideen om at fire fotografer arbeider sammen for å komme frem til et bilde, er så langt vi vet ikke gjort før. Med bakgrunn i de lange diskusjonene vi har hatt under arbeidet med vår første bok, mener vi at vi har meget gode forutsetninger til å lage bilder som vil være spesielle, både i uttrykket og motivet.

Norsk Landskap 1987

Norsk Landskap 1987 (Norwegian Landscape 1987) is a landscape project which was done by Per Berntsen, Jens Hauge, Johan Sandborg, and Siggen Stinessen. During 18 days in June 1987, we travelled around Norway, with one camera, which we operated jointly. When one of us called "stop", we stopped the car, and took a picture, if we could all agree on it. We used an 8 x 10" camera, and took 134 picures on negative color film during the trip.

To be able to carry out the project, we registered a foundation - Stiftelsen Norsk Landskap. (The Norwegian Landscape Foundation) The foundation's assets; the negatives and the exhibition prints, were transferred to Preus Museum in 1999, and the foundation no longer exists.

44 of the pictures were exhibited at Høvikodden Art Center between 13. August and 20. September 1987. The net format was 49 x 62 cm, except Norsk Landskap #8, which was 80 x 100 cm. In the autumn of 1988 (7. October - 23. November) the exhibition was on show at The Sogn og Fjordane County Gallery in Førde. (now Sogn og Fjordane Art Museum) There were no sales at Høvikodden, but the SF County Gallery bought #8 and #26. Preus Museum has since 1999 showed some of the pictures in various exhibitions, and nine works were on show at the exhibition Blodig Alvor, which opened at Bergen Art Museum in January 2010.
From 23. September 2012 to 6. January 2013, the entire original exhibition was on show at Preus Museum in Horten. A catalog was also published, with an essay by Christine Hansen. (ISBN 978-82-92999-05-9) Christine's essay can be downloaded as a pdf, see under Texts on the menu. Christine wrote her PhD thesis on the project.

The background for this project was our critical attitude towards the dominating aesthetic in Norwegian landscape photography, and a wish to do something together. We had two years earlier begun to discuss the possibility of a cooperation. and in 1987 the book Norsk Landskap was published, with our induvidual work, and texts by Robert Meyer and Holger Kofoed. We also exhibited together, among other places at Brandts Klædefabrik in Odense, and Oslo Art Association. During our work with Norsk Landskap, we decided to do a common project, and since three of us mostly worked in black & white, we decided to do this project in color, to stress that this was something else. An excerpt form the project description follows below.

The dominating landscape tradition in Norwegian landscape photography builds on the postcard/calendar tradition, which again builds on national romantic painting. Through earlier work, each of us has tried to go different ways by emphasizing other sides of the Norwegian landscape - the less spectactular ones - that are important for the understandig of the total landscape. Through this project we want to explore the seemingly unimportant, as well as the tradionally beautiful.

For several years, each of us has been exploring the Norwegian landscape. Based on our experiences, we have been wishing to start a cooperation, which to begin with has resulted in a book project. The book will be published in June 1987, and will contain text as well as images. Despite our individual cahracteristics, there are also commen thoughts and ideas behind the pictures, that we want the book to express.

We now wish to continue this cooperation into a new project - Norsk Landskap 1987. We are fascinated by the thought of integrating our ideas about landscape into a common expression. We are aiming to accompish this by travelling around Norway for a limited time with one camera, that we will operate jointly.

The idea of four photographers working together on the same image has as far as we know not been done before. Given the long discussions we have had while working with our first book, we believe we are well equipped to create images that will be special, both in expression and subject matter.